VIN-ALIGN LÀ GÌ?

Vin-Align cung c?p cho b?n và gia ?ình b?n m?t d?ch v? nha khoa toàn di?n v?i các ph??ng pháp ?i?u tr? tiên ti?n nh?t ???c th?c hi?n v?i tính chuyên nghi?p t?i ?a c?a ??i ng? Bác s?  và nhân viên có trình ?? c?a chúng tôi.

V?i th? m?nh v? ni?ng r?ng không m?c cài b?ng khay trong su?t, ???c th?c hi?n b?i các bác s? chuyên khoa ch?nh nha nhi?u n?m kinh nghi?m và ??i ng? chuyên viên k? thu?t ph?n m?m chuyên nghi?p. Chúng tôi mang ??n cho b?n m?t tr?i nghi?m hoàn toàn khác bi?t v? ni?ng r?ng v?i nh?ng ?u ?i?m n?i b?t nh?: tính th?m m?, không ?au, v? sinh d? dàng, có th? t? tháo l?p, ?n u?ng bình th??ng và ??c bi?t là th?y tr??c ???c k?t qu? tr??c khi ni?ng r?ng.

VIN-ALIGN LÀ GÌ?

Vin-Align cung c?p cho b?n và gia ?ình b?n m?t d?ch v? nha khoa toàn di?n v?i các ph??ng pháp ?i?u tr? tiên ti?n nh?t ???c th?c hi?n v?i tính chuyên nghi?p t?i ?a c?a ??i ng? Bác s?  và nhân viên có trình ?? c?a chúng tôi.

V?i th? m?nh v? ni?ng r?ng không m?c cài b?ng khay trong su?t, ???c th?c hi?n b?i các bác s? chuyên khoa ch?nh nha nhi?u n?m kinh nghi?m và ??i ng? chuyên viên k? thu?t ph?n m?m chuyên nghi?p. Chúng tôi mang ??n cho b?n m?t tr?i nghi?m hoàn toàn khác bi?t v? ni?ng r?ng v?i nh?ng ?u ?i?m n?i b?t nh?: tính th?m m?, không ?au, v? sinh d? dàng, có th? t? tháo l?p, ?n u?ng bình th??ng và ??c bi?t là th?y tr??c ???c k?t qu? tr??c khi ni?ng r?ng.

?A D?NG D?CH V? NHA KHOA
T? TIN CH?M SÓC N? C??I C?A B?N

??i ng? y bác s? và ch?m sóc
có tay ngh? cao c?a Vin –align luôn c? g?ng
cung c?p cho b?n m?t d?ch v? tuy?t v?i
?? b?n có th? c?m th?y tho?i mái trong môi tr??ng ?m áp
và thân thi?n c?a chúng tôi.

?A D?NG D?CH V? NHA KHOA
T? TIN CH?M SÓC N? C??I C?A B?N

??i ng? y bác s? và ch?m sóc
có tay ngh? cao c?a Vin –align luôn c? g?ng
cung c?p cho b?n m?t d?ch v? tuy?t v?i
?? b?n có th? c?m th?y tho?i mái trong môi tr??ng ?m áp
và thân thi?n c?a chúng tôi.

TH?M KHÁM T?I
PHÒNG KHÁM NHA KHOA VIN-ALIGN

B?n không th? tìm ???c phòng khám nha khoa ?ng ý? Vi?c di chuy?n là n?i phi?n mu?n m?i ngày?
V?i h?n 600 phòng khám nha khoa liên k?t, phân b? kh?p các qu?n thành Hà N?i và Tp.HCM, WeFit ch?c ch?n s? giúp b?n gi?i quy?t các v?n ?? ?ó.

xem danh sách

KHÔNG CH? TH?M KHÁM
MÀ CÒN LÀ TR?I NGHI?M

Còn gì tuy?t v?i h?n vi?c th? giãn ngh? ng?i sau các bu?i t?p luy?n c?ng th?ng?
V?y thì hãy cùng WeFit tr?i nghi?m các d?ch v? làm ??p, th? l?ng c? th? trong các phòng
xông h?i, hay gi?i trí v?i các b? môn b?n cung, Bowling ??y h?p d?n.

KHÔNG CH? TH?M KHÁM
MÀ CÒN LÀ TR?I NGHI?M

Còn gì tuy?t v?i h?n vi?c th? giãn ngh? ng?i sau các bu?i t?p luy?n c?ng th?ng?
V?y thì hãy cùng WeFit tr?i nghi?m các d?ch v? làm ??p, th? l?ng c? th? trong các phòng
xông h?i, hay gi?i trí v?i các b? môn b?n cung, Bowling ??y h?p d?n.

HOÀN THI?N B?N THÂN CÙNG VIN-ALIGN

H?n 1000 ng??i ??n v?i Vin-Align và ??u ?ã ??p lên. H?n th? n?a, nhi?u ng??i trong s? h? ?ã thay ??i cu?c s?ng theo h??ng tích c?c m?t cách nhanh chóng.

NG??I N?I TI?NG NÓI GÌ V? VIN-ALIGN

Hãy cùng nghe chia s? th?t c?a nh?ng nhân v?t n?i ti?ng v? d?ch v? c?a Vin-Align nhé!

B?T ??U D? DÀNG V?I 3 B??C

Giao di?n thân thi?n, d? s? d?ng
B?n v?a có th? ??t l?ch ?i t?p, v?a có th? theo dõi tin t?c t?p luy?n, các bài t?p hay ch? ?? ?n u?ng phù h?p.

B??C 1

Cài ??t ?ng d?ng

B??C 2

??t l?ch th?m khám

B??C 3

Ti?n hành th?m khám

B??C 4

?ây là mô t? cho b??c 4

B??C 5

?ây là mô t? cho b??c 5

B??C 6

Ti?n hành th?m khám

B?T ??U D? DÀNG V?I 3 B??C

Giao di?n thân thi?n, d? s? d?ng
B?n v?a có th? ??t l?ch ?i t?p, v?a có th? theo dõi tin t?c t?p luy?n, các bài t?p hay ch? ?? ?n u?ng phù h?p.

B??C 1

Cài ??t ?ng d?ng

B??C 2

??t l?ch th?m khám

B??C 3

Ti?n hành th?m khám

B??C 4

?ây là mô t? cho b??c 4

B??C 5

?ây là mô t? cho b??c 5

B??C 6

Ti?n hành th?m khám

CH?NG NH?N ?Ã ??T ???C

Là m?t trong nh?ng phòng khám nha khoa ch?t l??ng qu?c t? t?i Vi?t Nam, chúng tôi ?ã vinh d? nh?n ???c r?t nhi?u gi?y khen và gi?i th??ng trong và ngoài n??c.

Vin-Align vinh d? nh?n b?ng khen
c?a Th? t??ng Chính Ph?

Truy?n thông trong và ngoài n??c
nói gì v? chúng tôi

  • Gi?m ??n 45% giá tr? gói khám
  • Nh?n ngay voucher 50% cho l?n tái khám


  • Gi?m ??n 45% giá tr? gói khám
  • Nh?n ngay voucher 50% cho l?n tái khám